تجربیات شنیدنی خانم مریم عزیز، بعد از آشنایی با استاد جعفری و لاغری با ذهن