تجربیات شنیدنی خانم مریم عزیز، بعد استفاده از متد A.J