تجربه شماره ۳۵ بعد از استفاده از دوره تناسب اندام با متد A.J