تجربه شماره ۳۶ بعد از استفاده از دوره تناسب اندام با متد A.J