پادکست شماره دوازدهم، چرا به اهداف مون نمی رسیم  ؟!