تجربه شماره ۷ بعد از استفاده از دوره تناسب اندام با متد A.J

(تجربه کاهش وزن یک کیلو و ۵۰۰ گرمی من در مدت ۳هفته با وجود خوردن شکلات و شیرینی)