تجربه شماره ۶۸ بعد از استفاده از دوره تناسب اندام با متد A.J

داستان من و پیاده روی در اتاق کار ….