تجربه شماره ۴۱ بعد از استفاده از دوره تناسب اندام با متد A.J

این جوری بود که پالتوی پارسال اندازم شد….