تجربه شماره ۴۷ بعد از استفاده از دوره تناسب اندام با متد A.J

ديگه طاقتمون طاق شده بود از رژیم گیاهخواری !!