تجربه شماره ۵۲ بعد از استفاده از دوره تناسب اندام با متد A.J

احساس گرسنگی می کردم اما گرسنگی نبود…