تجربیات شنیدنی خانم الهه عزیز، بعد استفاده از دوره پیشرفته تناسب اندام با متد A.J