در این روزهای پایانی و سرد سال و با وجود قرنطینه بودن افراد، حیوانات رو هم فراموش نکنیم