نکاتی برای مقابله ذهنی با ویروس کرونا، جدا از مسائل بهداشتی باید مراقب ورودی های ذهنتون هم باشیم