تجربیات زیبای خانم سحر و حال خوبی که در طول دوره تناسب اندام بدست آوردند