تجربه شماره ۱۶۰ بعد از استفاده از دوره تناسب اندام با متد A.J