تناسب اندام با متد A.J (مقدماتی)

249.000

تومان

تناسب اندام با متد A.J (پیشرفته)

AJMethod.ir(Advance)

1.488.000

تومان

غول چراغ جادو (متد A.J)

دوره برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه به سبک متد A.J

1.190.000

تومان

فایل های زیرآستانه ای اختصاصی متد A.J

فایل های سابلیمینال متد A.J

299.000

تومان

هدف گذاری به سبک متد A.J

790.000

تومان