هدف گذاری به سبک متد A.J

890.000

تومان

تناسب اندام با متد A.J

AJMethod.ir(Advance)

1.688.000

تومان

غول چراغ جادو متد A.J (آشنایی با ضمیرناخودآگاه)

دوره برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه به سبک متد A.J

1.390.000

تومان

فایل های زیرآستانه ای اختصاصی متد A.J

فایل های سابلیمینال متد A.J

399.000

تومان