تجربیات شنیدنی خانم نسرین عزیز، بعد استفاده از متد A.J