تجربیات شنیدنی آقا نیما عزیز، بعد استفاده از دوره پیشرفته تناسب اندام ماندگار با متد A.J