تجربیات شنیدنی خانم غزال عزیز، بعد استفاده از دوره پیشرفته تناسب اندام با متد A.J